REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej www.smallsteps.pl, której właścicielem jest Sławomir Jaworski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Fortis Sławomir Jaworski, Ul. Dębowa 1, 46-024 Kolanowice, NIP 9910283235,

kontakt: e-mail: kontakt@smallsteps.pl, tel: 575 487 442.

Twórcą treści cyfrowych sprzedawanych w Sklepie oraz osobą udzielającą konsultacji jest Katarzyna Burtna.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Blog – blog funkcjonujący pod adresem strony: www.smallsteps.pl
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Produkt cyfrowy – produkt wytwarzany i dostarczany w postaci cyfrowej, dostępny w Sklepie, w szczególności: e-booki, workbooki, karty pracy, szkolenia, konsultacje,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, widniejący pod adresem: www.smallsteps.pl/regulamin-sklepu
 6. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.smallsteps.pl/sklep
 7. Sprzedawca – Sławomir Jaworski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Fortis Sławomir Jaworski, Ul. Bocianowa 31a, 46-022 Zawada, NIP 9910283235.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów cyfrowych w postaci kursów i szkoleń on-line, webinarów, ebooków, workbooków, kart pracy, a także konsultacji. Sprzedawca świadczy również na rzecz użytkowników usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli użytkownik wyraził na nią zgodę.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony internetowej www.smallsteps.pl oraz ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej www.smallsteps.pl oraz ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy. Zabronione jest dostarczanie informacji o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z ze strony internetowej ww.smallsteps.pl oraz ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu ze strony internetowej www.smallsteps.pl oraz ze Sklepu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na następujących adres e-mail: kontakt@smallsteps.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, pozwalającym na pełną diagnostykę zaistniałego zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony internetowej www.smallsteps.pl oraz Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej www.smallsteps.pl z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 7. Do korzystania ze strony internetowej www.smallsteps.pl, do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu oraz korzystania z Produktów cyfrowych nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
 • dostęp do Internetu,
 • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej,
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto pocztowe e-mail,
 • standardowy odtwarzacz plików wideo,
 • standardowa przeglądarka plików pdf.

§ 3  Składanie i realizacja zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient, albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który założy konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia należy wybrać Produkt cyfrowy będący przedmiotem zamówienia, a następnie podejmować kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Kupującego danych wskazanych w formularzach, w zależności od wybranej opcji (osoba fizyczna/przedsiębiorca):
 • imienia i nazwiska, nazwy (w przypadku przedsiębiorców),
 • adresu,
 • adresu e-mail,
 • NIP (w przypadku przedsiębiorców),
 • nazwy konta użytkownika, jeśli Kupujący takie posiada.
 1. Po podaniu danych, o których mowa powyżej, Kupujący ma możliwość założenia konta w Sklepie.
 2. Przed potwierdzeniem złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do:
  • akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności; akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia;
  • wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych lub rozpoczęcie świadczenia usług przed terminem do odstąpienia od umowy; wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale w przypadku jej braku nie będzie możliwości złożenia zamówienia;
 1. Kupujący potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie. Kupujący wyraża w ten sposób wolę zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest konsultacja online:
 • Kupujący proszony jest, aby przed zakupem konsultacji w sklepie, skontaktował się telefonicznie bądź przez pocztę e-mail (dane kontaktowe podane na stronie Kontakt) w celu wybrania dla siebie dogodnego terminu.
 • Przy sesjach online płatności dokonuje się z góry.
 • Kupujący otrzymuje wiadomość z prośbą o potwierdzenie terminu konsultacji oraz jej opłacenie minimum 3 dni przed terminem konsultacji. W dniu otrzymania wiadomości Kupujący proszony jest o potwierdzenie konsultacji oraz dokonanie płatności (w przypadku konsultacji online) do godziny 18:00. W innym wypadku konsultacja zostaje anulowana.
 • Kupujący może dokonać płatności za konsultację przechodząc na stronę Sklepu, wkładając ją do koszyka i postępując zgodnie z dalszymi krokami.
 • W przypadku konsultacji, szkoleń, które zamówił Kupujący, a które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony, w terminie wybranym przez Kupującego lub w terminie wskazanym w opisie danego Produktu.
 • Kupujący ma możliwość zmiany terminu konsultacji lub bezkosztowego odwołania zakupionej konsultacji, jednak nie później niż 24 godzin przed ustalonym terminem. W tym celu Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o chęci zmiany terminu lub o odwołaniu zakupionej konsultacji, za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@smallsteps.pl lub telefonicznie i wskazaniu numeru konta bankowego, na który mają zostać zwrócone wpłacone przez Kupującego środki.
 • Konsultacje online odbywają się za pośrednictwem Skypa’a lub innego komunikatora wskazanego przez Sprzedawcę.
 1. Jeżeli przedmiotem zamówienia są Produkty cyfrowe niebędące konsultacją (karty pracy, ebooki, webinary, kursy):
 • Kupujący zobowiązany jest dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka, a następnie podejmować kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 • Jeśli Kupujący wybiera formę zakupu jako gość, otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail link do pobrania zakupionego Produktu. Jeśli Kupujący zakłada konto klienta – na adres e-mail automatycznie zostają mu przesłane dane do logowania.
 • W przypadku Produktów cyfrowych wysyłka Produktu do pobrania lub dostęp do danego kursu online następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu elektronicznego (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu). Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu.
 • W przypadku kursów on-line,  dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail.
 1. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 2. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Kupującego automatycznie, w formie elektronicznej, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę.
 4. W sytuacji, gdy Kupujący nie otrzyma zamówienia w przeciągu 3 dni roboczych od dokonania płatności, zalecane jest sprawdzenie folderu SPAM, a następnie ewentualnie kontakt ze Sprzedawcą: kontakt@smallsteps.pl 
 5. Przy składaniu zamówienia, możliwe jest również zapisanie się na newslettera, poprzez który Kupujący będzie otrzymywał informacje o promocjach, nowych produktach itp.

§ 4 Ceny produktów/usług i płatności

 1. Ceny Produktów cyfrowych i konsultacji indywidualnych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych produktów lub usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna.
 4. Kupujący dokonuje płatności  za pośrednictwem serwisu tpay.com, którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi  wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Od dnia 1 stycznia 2021 roku, postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od umowy, wskazane powyżej, będą stosowane odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia podano dane przedsiębiorcy (takie jak NIP, REGON itp.), domniemywa się, że Kupujący nie jest Konsumentem i że zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą oraz że umowa posiada dla niego charakter zawodowy.
 3. Kupujący niebędący Konsumentem, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa powyżej, musi wykazać, że zawarta umowa jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, w szczególności przedstawiając Sprzedawcy odpowiednie dokumenty (np. wydruk z CEIDG z danymi aktualnymi na moment zawarcia Umowy sprzedaży).

§ 6 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkty wolne od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Konsument ma możliwość złożenia reklamacji na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego.
 3. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, żądać wymiany Produktu na wolny od wad, żądać usunięcia wady.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@smallsteps.pl.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli reklamacja zostanie zgłoszona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
 8. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.

§ 7 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem Polityka Prywatności.

§ 8 Prawa własności intelektualnej 

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Produkty dostępne na stronie Sklepu objęte są ochroną prawa autorskiego, które przysługuje Sprzedawcy.
 2. Produkty cyfrowe, w tym szczególnie workbooki, karty pracy, mogą być wielokrotnie wykorzystywane w pracy z klientem (w gabinecie, klasie, świetlicy itp.), drukowane na potrzeby własne, lub prowadzonych zajęć, konsultacji.
 3. Pojedyncze strony mogą być przesyłane (mailowo) lub udostępniane  klientom, uczniom, osobom, z którymi Kupujący podejmuje pracę.
 4. Strony „interaktywne” z edytowalnym polami mogą być udostępniane klientom lub przesyłane na maila.

§ 9  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umowami zawartymi na podstawie Regulaminu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10 Informacje dodatkowe.

W przypadku, gdy proces konsultacji zostanie zakończony decyzją o podjęciu terapii, klientowi nie będą wysyłane wiadomości przypominające o spotkaniu. Ustalany jest razem z klientem dzień oraz konkretna godzina zarezerwowana właśnie dla niego. Wówczas bezkosztowe odwołane sesji możliwe jest w sytuacjach nagłych, niemożliwych do przewidzenia, do 24 godzin przed spotkaniem. W innym wypadku sesja jest pełnopłatna. Wszelkie informacje na temat procesu terapii, kosztów, odwołania wizyt omawiane są z klientem na spotkaniu i zawarte w pisemnym kontrakcie terapeutycznym.

§ 11 Postanowienia końcowe

 • Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 • Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Close Menu
×

Koszyk